Residència de gent gran maria Gay

La RGG Maria Gay és un centre residencial per a gent gran on existeixen diferents recursos assistencials. Els trastorns neurodegeneratius són les afectacions que majoritàriament presenten els usuaris, essent la demència per malaltia d’Alzheimer la més freqüent.


<p>La RGG Maria Gay és un centre residencial per a gent gran on existeixen diferents recursos assistencials. Els trastorns neurodegeneratius són les afectacions que majoritàriament presenten els usuaris, essent la demència per malaltia d’Alzheimer la més freqüent.</p>